Igenaptár

40 nap az Életért – igenaptár

Szept. 27.üzenet:

Közel van az Úr a megtört szívekhez!
Zsoltárok 34,18.
18 Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megmenti a töredelmes lelkűt.
(~Káldi)

Szept. 28. üzenet:

Krisztus jó illata vagyunk: az Élet illata életre.
2. Korintusi levél 2,14-16.
15 Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között:
16 ezeknek a halál illata halálra, azoknak az Élet illata életre.
(Ujford)

Szept. 29. üzenet:

Őrizője vagyok-e én a testvéremnek?
1Mózes (Teremtés könyve) 4,9.
9 Akkor az ÚR megkérdezte Kaint: Hol van Ábel, a testvéred?
Ő pedig ezt felelte: Nem tudom. Avagy őrizője vagyok-e én a testvéremnek?
(Károli)

Szept. 30. üzenet:

A vér a benne levő élet által szerez engesztelést.
3Mózes (Leviták könyve) 17,11.
11 Mert a testnek élete a vérben van,
én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért,
mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést.
(Károli)

Okt. 1. üzenet:

A hegy tele van tüzes lovakkal és harci szekerekkel!
2Királyok 6,17.
17 Majd Elizeus így imádkozott: Ó, URam! Nyisd meg, kérlek, a szemét, hogy lásson!
Erre megnyitotta az ÚR a szolga szemét, és az látta,
hogy íme, a hegy tele van tüzes lovakkal és harci szekerekkel Elizeus körül.
(Károli)

Okt. 2. üzenet:

A férfi elhagyja apját és anyját és ragaszkodik feleségéhez.
1Mózes (Teremtés könyve) 2,24.
24 Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz.
(SzIT)

Okt. 3. üzenet:

Nem vér és test ellen kell küzdenünk!
Efezusiakhoz írt levél 6,12.
12 Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen.
13 Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat.
(SzIT)

Okt. 4. üzenet:

Jézus: nálam vannak a halálnak és az alvilágnak a kulcsai.
Jelenések 1,18.
Jézus:
17 „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó 18 és az élő. Meghaltam, s íme, mégis élek, örökké.
Nálam vannak a halálnak és az alvilágnak a kulcsai.
(SzIT)

Okt. 5. üzenet:

Juttassátok diadalra az igazságot a kapuban!
Ámósz 5,15.
15 Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, juttassátok diadalra az igazságot a kapuban!
Talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene …
(SzIT)

Okt. 6. üzenet:

Te hoztál ki engem az anyám méhéből.
Zsoltárok 22,9.
9 Mert Te hoztál ki engem az anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak emlőin.
(KSzE)

Okt. 7. üzenet:

A hármas kötél nem hamar szakad el.
Prédikátor 4,9-12
9 Sokkal jobb azoknak, akik ketten vannak, mint annak, aki egymaga, mert jó jutalmuk van munkájukból.
10 Mert ha el is esnek, az egyik ember fölemeli a társát.

12 Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak; és a hármas kötél nem hamar szakad el.
(Károli)

Okt. 8. üzenet:

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól.
23-as zsoltár. („A jó pásztor”)
A teljes zsoltár jó erre a napra.
4 Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy;
a Te vessződ és [pásztor-]botod, azok vigasztalnak engem.
5 Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
(Károli)

Okt. 9. üzenet:

Ne gondolkodjatok előre, mi módon védekeztek!
Lukács 21,14.
14 Véssétek hát szívetekbe: ne gondolkodjatok előre, mi módon védekeztek!
15 Mert olyan szájat és bölcsességet adok majd nektek,
amelynek egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.
(Káldi)

Okt. 10. üzenet:

Jézus elfogadta az ecetet, így szólt: „Elvégeztetett!”
János 19,30.
30 Mikor Jézus elfogadta az ecetet, így szólt: „Elvégeztetett!”
Azután lehajtotta fejét, és szellemét átadta Atyjának.
(Csia)

Okt. 11. üzenet:

A böjt, amit kedvelek, hogy megnyitod a gonoszság bilincseit.
Ézsaiás (Izajás) 58,6.
6 Hát nem az-e a böjt, amit kedvelek, hogy megnyitod a gonoszság bilincseit,
megoldod az iga köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és minden igát széttörsz?
(Károli)

Okt. 12. üzenet:

Még ha az asszony meg is feledkeznék méhe magzatán, én, az Úr, akkor sem feledkezem meg róla!Ézsaiás (Izajás) 49,16-17.
15 Megfeledkezhetik-e csecsemőjéről az asszony, nem könyörül-e méhe magzatán?
Még ha az meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad!
16 Íme, tenyeremre rajzoltalak téged; falaid előttem vannak szüntelen.
(Káldi)

Okt. 13. üzenet:

Válaszd az Életet, hogy élj te is, és utódaid is!
5Mózes 30,19.
19 Tanúul hívom ma az eget és a földet, hogy elétek tártam az Életet és a halált, az áldást és az átkot!
Válaszd az Életet, hogy élj te is, és utódaid is!
20 Szeresd az Urat, a te Istenedet, engedelmeskedj szavának, ragaszkodj hozzá – hisz tőle függ életed és napjaid hosszúsága –, hogy sokáig lakhass azon a földön,…
(Káldi)

Okt. 14. üzenet:

A vének eltűntek a kapuból, és nem zenélnek már az ifjak.
Jeremiás siralmai 5,14.
14 A vének eltűntek a kapuból, és nem zenélnek már az ifjak.
(Károli)

Okt. 15. üzenet:

Jézus Krisztus által azok fognak uralkodni az életben, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültek!
Rómaiaknak írt levél 5,17
17 Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által,
mennyivel inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok,
akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültek!
(Károli)

Okt. 16. üzenet:

A derék asszony a férje koronája
Példabeszédek 12,4.
4 A derék asszony a férje koronája, a becstelen pedig szú a csontjában.
(Káldi)

Okt. 17. üzenet:

Táruljatok fel hatalmas kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya!
Zsoltárok 20,9-10.
39 Táruljatok fel hatalmas kapuk, táruljatok fel örök kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya!
10 Ki az a dicsőség királya? A seregek Ura, Ő a dicsőség királya.
(Káldi)

Okt. 18. üzenet:

Én vagyok a feltámadás és az élet.” – Jézus
János 11,25.
25 Jézus így folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog”.
(SzIT)

Okt. 19. üzenet:

Ő fiaik felé fordítja az apák szívét, és apáik felé a fiaik szívét.
Malakiás 4,5-6.
5 Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az én nagy és félelmetes napom.
6 Ő újra fiaik felé fordítja az apák szívét, és apáik felé a fiaik szívét,
nehogy elmenjek és átokkal sújtsam a földet.
(SzIT)

Okt. 20. üzenet:

Ha népem, amely nevemet viseli, megalázkodik, meggyógyítom országát.
2 Krónika 7,14.
14 de ha népem, amely nevemet viseli, megalázkodik, könyörög hozzám,
kedvemet keresi és megtér gonosz útjáról,
akkor meghallgatom az égből, megbocsátom bűneit, és meggyógyítom országát.
(SzIT)

Okt. 21. üzenet:

Mind a halál, mind az Élet a nyelv hatalmában van.
Példabeszédek 18,21.
21 Mind a halál, mind az Élet a nyelv hatalmában van,
és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.
(KSzE)

Okt. 22. üzenet:

Jézus – „Bizony mondom néktek: Én vagyok a juhok ajtaja.
János 10,7.
7 Jézus ekkor ismét szólt: „Bizony, bizony mondom néktek: Én vagyok a juhok ajtaja.”
(Káldi)

Okt. 23. üzenet:

Nem az az erős, aki várost vesz be, hanem akinek uralma van az indulatán.
Példabeszédek 16,32.
32 Jobb a hosszútűrő az erősnél; és aki uralkodik a maga indulatján, annál, aki várost vesz meg.
(Károli)

Okt. 24. üzenet:

“Lázár, jöjj ki!
János 11,43.
43 Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: “Lázár, jöjj ki!”

Okt. 25. üzenet:

Mentsd meg azokat, akiket a halálra visznek!
Példabeszédek 24,15-16.
11 Mentsd meg azokat, akiket a halálra visznek, és tartsd vissza azokat, akik a vesztőhelyre tántorognak!
12 Ha azt mondanád: „Íme, nem tudtunk erről”,
aki a szíveket vizsgálja, az ismer, és aki a lelkedet őrzi, tudja, és megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.
(Károli)

Okt. 26. üzenet:

Az Élet Fájának levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak.
Jelenések 22,2.
2 Utcája közepén és a folyó mindkét partján az élet fája volt, amely tizenkétszer terem gyümölcsöt,
minden egyes hónapban meghozza a maga gyümölcsét;
és a fa levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak.
(Káldi)

Okt. 27. üzenet:

A városnak erős és magas fala volt és tizenkét kapuja. Minden kapunál egy-egy angyal állt.
Jelenések 21, 10-12.
10 …Megmutatta a Szent Várost, Jeruzsálemet, amely a Mennyből, Istentől szállt le.
11 Isten dicsősége ragyogott belőle,…
12 A városnak erős és magas fala volt és tizenkét kapuja.
Minden kapunál egy-egy angyal állt, és a kapukra Izrael tizenkét törzsének nevei voltak fölírva.
(Dohányos János)

Okt. 28. üzenet:

Jézus – „Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál Atyám, nekik adtam.”
János 17,22.
Jézus:
22 Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál [Atyám], nekik adtam, hogy egyek legyenek,
amint mi egyek vagyunk:
23 Én őbennük, és Te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek,…
(Károli)

Okt. 29. üzenet:

Tégy engem mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra!
Énekek éneke 8,6
6 Tégy engem mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra!
Mert erős a szeretet, mint a halál, kemény a buzgó szerelem, mint a sír. Lángjai tűzlángok, az ÚR lángjai.
(Károli)

Okt. 30. üzenet:

Kicsoda áll meg az Ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű.
Zsoltárok 23,3-4.
3 Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az Ő szent helyén?
4 Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.
(KSzE)

Okt. 31. üzenet:

Akit elnyomnak, ne bántsd a kapunál!
Példabeszédek 22,22.
22 Ne foszd ki a szegényt, azért mert szegény, s azt, akit elnyomnak, ne bántsd a kapunál!
23 Mert az Úr intézi ügyüket …
(SzIT)

Nov. 1. üzenet:

A gyermek örökség az Úrtól, a méh gyümölcse jutalom.
Zsoltárok 127, 3-5.
A teljes zsoltár jó erre a napra.
3 Íme a gyermek örökség az Úrtól, a méh gyümölcse jutalom.
4 Mint a nyilak a hős kezében, olyanok az ifjúkorban nyert fiak.
5 Boldog az az ember, aki megtölti velük tegzét! Nem éri szégyen, ha ellenségeivel beszél a kapuban.
(Káldi)

Nov. 2. üzenet:

Ki vagy te, hogy ítélkezel felebarátod fölött?
Jakab 4,12.
12 Egy a törvényhozó és a bíró, aki megmenthet vagy elveszíthet.
Ki vagy, hogy ítélkezel felebarátod fölött?
(SzIT)

Nov. 3. üzenet:

A hitetlen férjet megszenteli felesége, és a hitetlen asszonyt megszenteli férje.
1Korintus 7,14.
14 Mert a hitetlen férjet megszenteli felesége, és a hitetlen asszonyt megszenteli férje.
Különben gyermekeitek tisztátalanok volnának, pedig szentek.
(SzIT)

Nov. 4. üzenet:

Az ember haragja Isten igazságosságát nem munkálja.
Jakab 1,20.
20 Mert az ember haragja Isten igazságosságát nem munkálja.
(Csia)

Nov. 5.üzenet:

Sem halál, sem élet el nem szakíthat minket Isten szeretetétől.
Rómaiaknak írt levél 8,38.
38 Abban ugyanis biztos vagyok, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem erők,
39 sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől,
amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.
(Káldi)