Ima és böjt

Imádság

Mindenható, örök Isten, mindenek Alkotója!

Te szeretetből hoztad létre a világot. Mindent szépnek, épnek és tökéletesnek alkottál. Ez a csodálatos világ s annak titkai még ma is kifürkészhetetlenek számunkra.Mindezeket rábíztad az emberre, azzal a feladattal, hogy éljen vele és benne, szaporodjon és sokasodjon, használva javait.De mi törékeny és gyenge emberek az első próbán elbuktunk. És azóta is folyamatosan kihasználjuk, ahelyett, hogy gondoznánk a természetet, ami reánk bízatott, Nem élünk, hanem visszaélünk a világban betöltött helyzetünkkel. Sebeket ejtünk, ahelyett, hogy gyógyítanánk.

De Isten megkönyörült rajtunk. Elküldte  Fiát, aki testvérünk lett, aki földi életével példát adott, hogyan lehet élni, hogy mások számára áldássá váljunk. Mivel ismeri hibáinkat és rosszra hajló természetünket, átvállalta, magára vette minden bűnünk terhét és szenvedése és kereszthalála által megszerezte számunkra az Atyához visszatérés lehetőségét.Csak, fel kell állnunk, – meg kell vallanunk, hogy amit tettünk, vagy mulasztottunk az rossz volt,-   őszintén  vágyakoznunk visszatérni az Atyai házba, Isten szeretetébe.

Mi most azok helyett is állunk itt, és imádkozunk, akik még nem ismerték fel, hogy letértek a helyes útról, megszegték az életet adó Isten örök érvényű törvényét. Kérünk, fogadd el ezt tőlünk és irgalmazz mindenkinek, aki erre az isteni  irgalomra a leginkább rászorul. Hiszen Te  a bűnösökért, a gyengékért, a rádszorulókért jöttél a világra, – de kérünk, add meg mindnyájunknak a megtérés kegyelmét és lehetőségét.

Úgy legyen,  Amen

———————————————————————————————————————————————————————–

Ima

a családjainkért és az országért

(protestáns hívőknek)

 

Sokféleképpen lehet imádkozni, mert ahány hívő, annyiféle formában lehet szólíthatja meg az Istent, akivel az ima során az egyén vagy akár egy közösség is bensőséges párbeszédet folytat.

Az ima a Teremtővel folytatott kapcsolattartás bármely formáját jelentheti, ezért történhet gondolatban vagy fennhangon, szavakkal, énekkel vagy akár szavak nélkül; tánccal vagy bármely más mozdulattal, gesztussal – illetve ezek bármely vegyülésével.

Az alább olvasható javaslat tehát csak egy a sok közül. Nem állítjuk, hogy ez jobb vagy akár rosszabb más imáknál. (A hitek és az ezeket kifejező imák ugyanis nem arra valók, hogy egymással versenyeztessék őket az imádkozó hívek.)

Az alább közölt változat tehát sajátos lehetőség az imádkozásra. Arra törekedtünk, hogy az Úrral való személyes kapcsolaton túl az ima, méltó és igazságos, jogszerű és hatékony legyen.

Leborulunk előtted Atyám, mert súlyosan vétkeztünk ellened. Semmiféle mentségünk nincs. Érezzük a fájdalmadat, érezzük, hogy vérzik a szíved. Add a szívünkbe azokat az érzéseket, fájdalmakat, amiket Te érzel. A Te szíveddel szeretnénk látni magunkat és embertársainkat, ezt az egész országot, a földrészt, sőt az egész világot is. Kérjük, szólj hozzánk, mutasd meg a Te akaratod, szeretnénk a Te szavaddal szólni, a Te cselekedeteidet cselekedni.

Bocsánatkérések

Bocsánatot kérünk, Uram, az ártatlanul kiontott vérért.

Bocsánatot kérünk, Uram, az önzésünkért, a közönyösségünkért, a tudatlanságunkért, a langyosságunkért, a vétkes gondolatainkért, szavainkért, cselekedeteinkért és mulasztásainkért.

Bocsánatot kérünk, Uram, hogy a Tőled kapott Életet feláldoztuk a gonosz oltárán.

Bocsánatot kérünk a családok, az apák, az anyák nevében.

Bocsánatot kérünk az orvosok, a nővérek, az egészségügyi dolgozók nevében.

Bocsánatot kérünk az állam, a kormányok és döntéshozók nevében, hogy törvényeink megengedik az ártatlan Élet kioltását.

Bocsánatot kérünk az egyház nevében, hogy nem tanítunk erőteljesen az Élet ajándékáról, a közbenjárás hatalmáról.

Férfiak: Bocsánatot kérünk a férfiak nevében, hogy asszonyainkat és magzatgyerekeinket nem részesítettük az Isten által nekünk parancsolt védelemben.

Bocsánatot kérünk, Uram, hogy Jézus Szent Vérét nem helyeztük gyermekeinkre, asszonyainkra, nemzetünkre.

Nagyon sok személyért, dologért lehet és tanácsos is bocsánatot kérnünk. Ki-ki tegye ezt a maga belső indíttatásból úgy, ahogyan erre a Szentlélek vezeti. (Ne másokra figyeljünk, hanem saját belső indíttatásunkra. Meglehet, hogy csak egy kis dolgot kér Tőled az Úr, de az erre vonatkozó kérést halld meg és feltétlenül tedd is meg!)

Megtagadások

Megtagadjuk az emberáldozat minden formáját!

Megtagadjuk a sátán családromboló tevékenységét!

Megtagadjuk a gonosz nemzetromboló munkáját!

Megtagadjuk az ártatlan vér kiontását megengedő törvényeket – Jézus nevében!

Itt mindenki a saját látása szerint folytathatja.

Ki-ki olyan mértékkel imádkozzék, ami neki biztonságos, amivel a Béke Királyának fennhatósága alatt marad.

Hálaadás

Hálát adunk Atyám, hogy még tart a Te Kegyelmed, hogy még mehetünk Hozzád.

Hálát adunk Jézus Véréért, ami által szabadulást nyertünk és nyerünk, ami által bejárásunk van a Mennybe.

Hálát adunk Uram az Életért, ezért a fel nem fogható kincsért, amivel megajándékoztál bennünket, családjainkat, nemzetünket.

Hálát adunk minden apáért, minden anyáért, minden orvosért, minden egészségügyi dolgozóért, mindenkiért, aki a törvényhozásban részt vett és részt vesz.

Hálát adunk Atyám, hogy Te fordítod az apák szívét gyermekeik felé.

Hálát adunk Uram, hogy hatalmat adtál nekünk, hogy kígyókon és skorpiókon járjunk, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyünk. (Lukács 10,19.)

Hálát adunk Atyám, hogy szereted ezt az országot, az itteni embereket.

Tetszés szerint folytatható.

A hálaadó mondatok többsége kérés formában is kimondható: pl. Kérlek Atyám, ne vesd el ezt az országot.

Megvallások

Megvalljuk, hogy Magyarország Ura Jézus! Legyen meg a Te akaratod!

Elfogadjuk és kérjük Jézus kiontott Vérét életünkre, gyermekeinkre, családjainkra, ismerőseinkre, egészségügyi dolgozóinkra, törvényhozásunkra, egyházunkra, nemzetünkre.

Megvalljuk, hogy Te vagy az erős Isten, aki megszabadítottad családjainkat, nemzetünket nyomorgatóink kezéből.

Megvalljuk Jézus, hogy Te vagy az örök életet adó víz forrása. (János 4,14,)

Megvalljuk, hogy a Helyreállító neve minden név felett való.

Felemeljük Jézust, az Életet.

Folytassuk saját megvallásokkal!

 

Teológiai háttér

Az ima első részében az Istennel (az Atyával, Jézussal, a Szentlélekkel) való személyes, bensőséges kapcsolatot keressük. Fontos, hogy időzzünk az Úr jelenlétében. Ahogyan egy gyermek is keresi a szülei társaságát, és biztonságban érzi magát a szülők jelenlétében, úgy nekünk is fontos az Atyával való bensőséges kapcsolat. Erre lettünk teremtve. A személyes együttlét (esetleg szavak nélkül, cselekvések nélkül,) önmagában fontos. Jézus gyakran elvonult az emberektől, abbahagyta a gyógyítást, a tanítást, és az Atya jelenlétét kereste. Erre nekünk is érdemes idő szánni. Így tudunk eggyé válni Vele, fájdalmait átérezni, örömével együtt örülni, dicsőségét visszatükrözni. Így leszünk képesek másoknak megbocsátani, ellenségeinket az agapé szeretetével szeretni, a Szentlélekkel betöltekezni, hatalommal imádkozni.

E személyes együttlét nélkül a hétköznapi élet elsodor bennünket, testi örömökben és világi kísértéseknek engedve fogjuk keresni az élet értelmét.

Lehet, hogy nem sikerül azonnal az Úr jelenlétébe kerülnünk. Érdemes várni, esetleg böjtölni. Keressünk másokat, akikkel együtt mehetünk az Úr elé, együtt dicsőíthetjük, együtt imádhatjuk Őt!

Bocsánatkérések

Egy nőgyógyászati műtő, amikor egészségügyileg nem indokolt módon hajtanak végre egy mesterséges terhesség-megszakítást, lényegét tekintve teljesen azonos egy véráldozati oltárral.
Az Élet elvétele szempontjából teljesen mindegy, hogy az Ószövetség idején magaslatokon elhelyezett oltárokon egy gyermeket – mondjuk a Baál papok – „átvittek a tűzön” felajánlva egy istennek, vagy ma egy tiszta, világos kórteremben egy diplomás orvos törvényes keretek között egy anyaméhben szétdarabolva, életét kioltva kiszed egy magzatgyermeket egy anya méhéből.
(Az Ószövetség idejében Izrael Istentől való eltávolodása elsősorban emberáldozati oltárok felállítása miatt következett be, ami aztán elvezetett a fogságra vitelhez.)
Ilyen fokú emberáldozat, mint ami manapság a nyugati típusú országokban van, a történelem folyamán soha nem volt. 60 év alatt Magyarország saját népesség-létszámának 70%-át áldozta fel önként. (Sem Sztálin, sem Hitler nem végzett ekkora pusztítást.)

Ezért a legfontosabb dolgunk a bocsánatkérés, és Jézus Vérének elfogadása és magunkhoz vétele. Jézus Vére erősebb hatású, mint az elpusztított gyermekek vére összesen. Kérnünk kell Jézus Vérét magunkra, az anyákra, apákra, orvosokra, egészségügyi személyzetre, a törvényhozás szereplőire, az egész országra.
Az Atyánál „Jézus Vére minden vérnél hangosabban kiált!” Pontosabban: az összes, kiontott emberi vérnél hangosabban kiált. Ez az egyedüli reménységünk.

Ezért kezdődik bocsánatkéréssel az ima. Az ima mellett erősen javasolt Úrvacsorát vennünk, kérni az Úr Vérének védelmét magunkra, közbenjárni másokért, kérni az egész országra Krisztus Szent Vérét.

Megtagadások

A megtérésnek fontos eleme a megfordulás. Mostantól kezdve felelősséget vállalunk az Úr által a családunknak ajándékozott Életekért, közbenjárunk más családokért, az országért, földrészünkért, a világért. Ez csak úgy lehetséges, ha nyíltan elhatárolódunk a gonosz romboló, a pusztító tevékenységétől.

Hálaadás

A hálaadás során visszaadjuk Istennek azt, ami egyébként is az Övé, de amit esetleg addig a saját magunkénak tekintettünk. Pl. egy anya, aki abortuszra készül, a gyerekét saját tulajdonának tekinti, aki felett ő, az anya, még az életnek és a halálnak is az ura. Vagy pl. a törvényhozásunk, amely szintén élet és halál urának tekinti magát az abortusz kérdésében. A hálaadással kifejezzük, hogy az Élet Ura az Isten, és visszaadjuk Neki az emberi élet felett való rendelkezés jogát. (Ami mindig is kizárólag Őt illette és illeti.)

Sokan kérő imákkal imádkoznak. (Pl. szabadítsd meg az országot, érintsd meg az orvosokat, adj nekünk világosságot, stb.) Ez rendben is van. Minden gyerek kérések sokaságával fordul szülője felé. De ha már bennünk van a meggyőződésnek egy pici szikrája, hogy az Úr megadja, amit kérünk, akkor már jobb egyből hálaadással kérnünk. (Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé! – Káldi-féle fordítás)
(Pl. hálát adunk Uram, hogy megszabadítod országunkat, hálát adunk, hogy megérinted az orvosokat, stb.)

                                                                                            Hegedűs László

“Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4,7)